Den 30 maj 2018 öppnar Forte en utlysning av ett antal mindre bidragsformer: gästforskarbidrag, konferensbidrag, nätverksbidrag och tidskriftsbidrag. Utlysningen, ”Internationella bidrag, nätverksbidrag och tidskriftsbidrag 2018”, planeras att stänga den 22 augusti 2018.

Gästforskarbidrag – inresande/utresande

Fortes gästforskarbidrag delas ut för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Bidraget delas ut till både inresande forskare och utresande forskare, och gäller vistelser på 1 till 6 månader. Syftet är att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för juniora forskare.

Konferensbidrag

Bidraget ska ge stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Det kan till exempel avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna huvudtalare, bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder och workshops för planering av konferensen.

Nätverksbidrag

Syftet med Fortes nätverksbidrag är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en medelsförvaltare i Sverige. Nätverksbidraget delas ut för maximalt 3 år.

Tidskriftsbidrag

Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden, och särskilt gällande forskning som finansierats av Forte. Ansökan om tidskriftsbidrag kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter, även tidskrifter med engelska som utgivningsspråk.

Mer information om bidragsvillkor samt ansökningsformulär med mera publiceras på Forte.se i samband med att utlysningen öppnar.