Formas och Forte välkomnar återkoppling på den implementeringsguide för Plan S som presenterades i slutet av november. Enkäten går att besvara till och med den 8 februari 2019 och kommer att kompletteras med en hearing.

Forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond är med i cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer som verkar för omedelbar och öppen publicering av vetenskapliga publikationer. Den 27 november lanserades en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång, Plan S, ska implementeras.

Implementeringsguiden beskriver tre alternativa upplägg och villkor för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Den innehåller även utgångspunkter för de policys som forskningsfinansiärer inom koalitionen avser att införa för att snabba på övergången. Huvudprincipen är att vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång från och med den 1 januari 2020.

Nu välkomnar forskningsråden Formas och Forte återkoppling på innehållet i implementeringsguiden via en kort enkät. Syftet är att fånga upp om det är några områden som saknas eller behöver förtydligas. Enkäten går att besvara till och med den 8 februari 2019 och kommer att följas upp med en hearing.

Till enkäten gällande guide för implementering av Plan S

Vilka får lämna synpunkter på implementeringsguiden?

Vi vänder oss i första hand till de organisationer som har bjudits in att lämna synpunkter, nämligen lärosäten, akademier, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer (se lista nedan). Även andra får besvara enkäten. Om du tillhör en av organisationerna i listan, vänd dig gärna till ansvarig där och ge dina synpunkter så att vi får en samlad bild från din organisation.