Svenska ESF-rådet och Forte har inlett ett samarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Samarbetet, som kallas ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”, kommer att pågå fram till mitten av 2019.

Syftet är att erbjuda möjlighet för arbetsgivare, praktiker och experter att nyttiggöra befintlig kunskap och forskning, men också bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. Temaplattformen spänner över flera områden; omvärldsanalys, kunskapssammanställningar, analys av resultat i pågående projekt och dialog med regionala och nationella aktörer. Arbetet leds av ett sekretariat inom Fortes verksamhet men planeras och genomförs i nära samarbete med Svenska ESF-rådet.

–  Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv ska bidra till effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige. Genom att samla kunskap från projekten, analysera och relatera till befintlig kunskap och forskning skapas förutsättningar för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken, säger Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Temaplattformen kommer bidra till djupare förståelse, ytterligare kunskap och ännu bättre förutsättningar för Europeiska socialfonden att verka.

Ethel Forsberg, generaldirektör
Ethel Forsberg, generaldirektör

–  Framtidens arbetsmarknad står inför stora förändringar. Hur vi skapar ett hållbart arbetsliv kommer därför vara en av de viktigaste och svåraste utmaningarna samhället står inför. För Forte innebär temaplattformen nya möjligheter, att tillsammans med ESF-rådet, tydligare och på ett bättre sätt lyfta de här frågorna, så att den kunskap som finns kommer så många som möjligt till användning, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

– För att säkra kompetensförsörjning nu och i framtiden behöver också arbetsgivare i högre grad organisera för att få in flera olika kompetenser i sin verksamhet, fortsätter Lars Lööw. Ett hållbart arbetsliv bör även främja social inkludering och motverka arbetslöshet och utanförskap. Det bör skapa attraktiva förutsättningar i arbete för ungdomar och unga vuxna på väg in i arbetslivet, lösa frågor om tidspress och mittlivsbalans samt ge möjligheter att arbeta fram till pension eller i vissa fall längre. I idén om ett hållbart arbetsliv ligger också goda möjligheter till omställning, rörlighet och karriärskiften. Särskild uppmärksamhet kommer därför att ägnas också förebyggande insatser och företagshälsovård samt ett utvecklingsorienterat ledarskap, avslutar Lars Lööw.

Temaplattformens fokusområden kommer att presenteras under hösten, men att första fokusområde är en portföljanalys av ESF-rådets projekt. Syftet är att ge ytterligare kunskap utifrån olika perspektiv om hur projekten har svarat mot programmets mål, men även att se vilka områden som projekten inriktat sig på.

På Forte ansvarar Lars Wärngård för arbetet med ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”.