I mitten av december öppnar en ny utlysning inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Då kommer det bland annat vara möjligt att söka bidrag för praktiknära forskartjänst.

Sedan 2018 driver Petra Björne, vid sidan om sin tjänst som FoU-koordinator på Malmö stad, ett Forte-finansierat forskningsprojekt om hur socialtjänsten bättre kan möta behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning – en grupp som löper högre risk än andra att utveckla utmanande beteenden. Forskningen genomförs i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Kan du berätta kort om projektets innehåll?

– Personer med en intellektuell funktionsnedsättning och autism kan vara mycket känsliga och ha komplexa behov. Möts inte behoven finns risken att de utvecklar ett utmanande beteende. Avsikten med projektet är att identifiera organisatoriska faktorer som påverkar, både hindrar och underlättar, utvecklingen av ett bra stöd till personer som har utvecklat eller riskerar att utveckla ett utmanande beteende. Projektet genomförs i daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS.

Vad hoppas du resultaten från projektet kommer att bidra med i socialtjänsten och för den specifika målgruppen? 

Petra Björne, Lunds universitet och Malmö stad.

– Förhoppningsvis förstår vi bättre hur vi kan utveckla verksamheterna för att möta målgruppens behov. Det är viktigt att organisationen underlättar för den direktarbetande personalen att göra ett gott arbete. Genom att ta vara på medarbetares och chefers kompetens kan vi utvecklas och hålla i ett gott arbete på ett strukturerat sätt.

Vad betyder det för dig att få det här bidraget som praktiknära forskartjänst? Vad ger det dig för möjligheter? 

– Dels ger medlen utrymme att fokusera på forskning delar av arbetstiden. Även om jag delvis har haft möjligheten tidigare, har forskningen fått rymmas i mån av tid. Dels ger formen, den praktiknära forskningen, möjlighet att involvera mina kollegor i förvaltningen.

Har du några tips till andra som vill söka det här bidraget?

– Identifiera tidigt någon som kan läsa din ansökan! Jag hade ovärderlig hjälp av en person som gav mig feedback.

Det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning ska genom forskning bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst som bättre kan möta utmaningarna i samhället, inom socialtjänsten och för de personer och närstående som berörs av socialtjänstens insatser. Läs mer om programmet för tillämpad välfärdsforskning