Under hösten 2016 utlyste Forte medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning. Nu beviljar vi medel för sex forskningsprojekt inom utlysningen.

Psykiska sjukdomar och smärttillstånd är de vanligaste anledningarna till långtidssjukrivningar i Sverige. Utlysningen ”Rehabilitering vid sjukskrivning” ska bidra till ökad kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av dessa typer av besvär.

Utlysningen var särskilt utformad för att stödja forskningsprojekt som förbättrar implementeringen och nyttiggörandet av forskningsresultat i det praktiska behandlings- och rehabiliteringsarbetet. Projekten ska genomföras i samverkan mellan landstingsorganisationer och arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen.

Totalt inkom 19 ansökningar från 10 landsting och regioner. I dag beslutade Forte att bevilja medel till sex av dem. Av de beviljade projekten är fyra inriktade på psykiska sjukdomar eller tillstånd, en är inriktad på smärttillstånd och en behandlar båda typer av besvär.

Stella Jacobson

”Tidigare forskning pekar på att insatser för återgång i arbete vid sjukskrivning behöver omfatta insatser på arbetsplatsen och inte bara i vården. Däremot finns kunskapsluckor om vilka specifika insatser som är mest effektiva och när de bör sättas in. Vår förväntan är att de här projekten ska utgöra viktiga pusselbitar i arbetet med att fylla dessa kunskapsluckor”, säger Stella Jacobson, forskningssekreterare på Forte.

Beviljade ansökningar

”Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen – CO-WORK-CARE – en kluster-randomiserad studie”
Projektledare: Cecilia Björkelund, Västra Götalandsregionen

”SaMMRa – En nationell och innovativ Samverkansmodell inom multimodal rehabilitering (MMR) för ökad möjlighet till återgång i arbete för personer med långvariga smärtor”
Projektledare: Mathilda Björk, Region Östergötland

”Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en kluster-randomiserad studie”
Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg, Västra Götalandsregionen

”Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom – en randomiserad kontrollerad studie i primärvården”
Projektledare: Andreas Fors, Västra Götalandsregionen

”Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote – en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården.”
Projektledare: Gunnel Hensing, Västra Götalandsregionen

”Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa”
Projektledare: Jan Sundquist, Region Skåne

En sammanställning av de beviljade projekten inklusive belopp hittar du här samt på sidan Bidragsbeslut.