Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, ett samarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet, har förlängts till december 2022. Temaplattformen ska, genom att samla kunskap från arbetsmarknadsprojekt och forskning, bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige.

Forte och Svenska ESF-rådet har sedan 2017 drivit en temaplattform för hållbart arbetsliv. Nu förlängs samarbetsplattformen med tre år, till och med 2022.
Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige, genom att samla kunskap från socialfondens utvecklingsprojekt och relatera den till befintlig kunskap och forskning.

”Nu finns förutsättning att arbeta långsiktigt och därmed få ett större genomslag för temaplattformens arbete. Med placeringen på Forte ser jag goda möjligheter att utveckla samarbetet med det nationella programmet för arbetslivsforskning till fördel för både temaplattformen och Forte”, säger Ulrika Hektor, programchef för temaplattformen för hållbart arbetsliv.

Tidigare har temaplattformen bland annat tagit fram flera rapporter och kunskapssammanställningar om t.ex. svensk gymnasial yrkesutbildning och strategisk kompetensförsörjning. Flera stora insatser är också pågående och planerade, t.ex. en inventering och kunskapssammanställning kring förlängt arbetsliv och en uppföljning av projektresultat kring kompetensutveckling.

Vad är Europeiska socialfonden?

Europeiska socialfonden, som i Sverige förvaltas av Svenska ESF-rådet, är en EU-fond som ska främja sysselsättningen samt den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europa. Detta sker genom medfinansiering av nationella, regionala och lokala projekt som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar kvaliteten på jobben och ökar integrationen på arbetsmarknaden.

Läs mer om Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv »