Regeringen föreslår en nivåhöjning av Fortes anslag om upp till 180 miljoner per år 2021–2024. Bland annat får Forte i uppdrag att inrätta ett nytt program om psykisk ohälsa samt att genomföra en satsning på folkhälsa och preventiva åtgärder. Det framgår av regeringens forskningsproposition 2020, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, som presenterades under torsdagen 17/12.

De ökade medlen ska avsättas till ett antal särskilda satsningar och prioriterade forskningsområden. Dessutom föreslås en ökning av Fortes fria forskningsmedel under tidsperioden. Ökningen ska öka möjligheterna för Forte att göra utlysningar utifrån identifierade kunskapsbehov. Regeringen skriver att ett sådant handlingsutrymme är viktigt inte minst vid olika typer av kriser, bland annat den pandemi som prövar Sverige just nu.

Porträttoto på Jonas Björck, Fortes generaldirektör
Jonas Björck, Fortes generaldirektör. Foto: Rickard L. Eriksson

Stora delar av den forskning som Forte finansierar har direkt eller indirekt betydelse för coronapandemin och bedöms kunna ge kunskaper och insikter för att samhället ska klara nästa kris bättre.

”Det känns inspirerande och angeläget att Forte får genomföra satsningar för att öka kunskapen om preventiva åtgärder och dess effekter på folkhälsan vilket bidrar till det folkhälsopolitiska målet om att sluta de påverkningsbara hälsoklyftorna inom en generation. Satsningarna på äldre, psykisk hälsa och arbetslivsforskning känns också mycket angelägna inte minst i ljuset av den pågående pandemin. Att regeringen vidtar ytterligare policyåtgärder för att påskynda utvecklingen mot öppen tillgång känns nödvändigt för att alla aktörer i Sverige ska dra åt samma håll i samma takt”, säger Jonas Björck, Fortes generaldirektör.

Fördelning av ökade forskningsmedel

Miljoner kronor

Satsning 2021 2022 2023 2024
Nationellt program om psykisk hälsa 0 35 60 60
Prevention och folkhälsa 15 15 30 30
Fri forskning 40 30 20 20
Förstärkning av nationellt program om arbetslivsforskning 20 20 40 40
Äldreforskning 30 30 30 30
Totalt 105 130 180 180

Särskilda uppdrag till Forte

Nationellt program om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra största hälsoproblem. Samtidigt visar utredningar att det finns stora kunskapsluckor inom området. Regeringen föreslår därför att Forte ska inrätta ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Forskningsprogrammet ska inkludera barns och ungdomars psykiska hälsa, förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa, suicidprevention samt samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

Prevention och folkhälsa

Förebyggande insatser kring folkhälsa kan avlasta vården och bidra till att färre personer insjuknar i folksjukdomar, att prognosen förbättras för dem som är sjuka samt att skadeverkningarna av alkohol, narkotika, tobak och andra riskfaktorer begränsas. Samtidigt finns ett stort behov av kunskap inom området. För att öka kunskapen om preventiva åtgärder och dess effekter på folkhälsan får Forte i uppdrag att genomföra en satsning på området.

Förstärkning av nationellt program om arbetslivsforskning

Det nationella programmet för arbetslivsforskning, som Forte driver sedan 2017, förstärks med ökade medel. De prioriterade områden som pekades ut när programmet inrättades är fortsatt angelägna, samtidigt som nya utmaningar har uppkommit. Bland annat skriver regeringen att sambandet mellan anställningsform och ohälsa behöver studeras. Covid-19-pandemin har även visat på utmaningar och kunskapsluckor i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Äldreforskning

Regeringen föreslår även att Forte genomför en satsning på äldreforskning. Bland annat behövs ökad kunskap kring hur äldreomsorgen är organiserad, utmaningar och möjligheter beroende på geografiska och demografiska förutsättningar, personalens förutsättningar och behov samt chefernas möjligheter att leda verksamheten och stödja personalen. Andra viktiga frågor är hur en åldrande befolkning påverkar anhörigas situation och villkor i bred bemärkelse, digitaliseringens betydelse samt jämställdhetsaspekter.