För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen har i dag beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Den nya myndigheten får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt att kommunicera den på ett målgruppsanpassat sätt.

Ethel Forsberg
Ethel Forsberg, generaldirektör

– Jag ställer mig positiv till dagens beslut. Myndigheten kommer att fylla en viktig funktion och fungera som en brygga mellan forskning och praktik. Det är något som vi ser behöver förstärkas, säger Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte.

Myndigheten kommer att placeras i Gävle och ha en budget på 35 miljoner kronor per år, från och med år 2020, när den är fullt utbyggd. I Gävle finns sedan länge starka forskningsmiljöer kring arbetslivsfrågorna. Något som delvis har vuxit fram genom finansiering från Forte. Bland annat har Forte finansierat Centrum för belastningsskadeforskning under tio år.

Ewa Ställdal, som tidigare var generaldirektör på Forte, har utsetts till särskild utredare för inrättandet av myndigheten.

– Ewa Ställdal har god kännedom om de myndigheter som i dag verkar inom arbetslivsområdet och jag tror därför att hon kan skapa goda förutsättningar för samverkan.

Den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 juni 2018. Mer information finns i regeringens pressmeddelande.