Vilken kunskap behöver vi för ett hälsosamt och aktivt åldrande? Vilka frågor är mest angelägna att besvara i dag? Och vilka bidragsformer ger forskare rätt förutsättningar att möta behoven inom äldreområdet? Nu kan du som forskar inom hälsa, arbetsliv eller välfärd påverka framtida investeringar i äldreforskning.

Forte har i uppdrag av regeringen att samordna den nationella forskningen inom äldreområdet. Som samordnare arbetar Forte för att skapa en överblick över forskningen inom äldreområdet, identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta.

För att kunna planera för fortsatt kraftfulla satsningar inom området är det viktigt att identifiera och prioritera kunskapsbehov. Forte genomför just nu ett analysarbete, där det ingår en genomlysning av Fortes projektportfölj, en översiktlig kartläggning av äldreforskningsfältet samt dialog med viktiga aktörer inom området.

Under hösten 2019 genomfördes totalt 71 intervjuer med företrädare för det offentliga Sverige, professionsföreträdare, civilsamhället, forskare och kunskapscentra. Utifrån intervjusvaren har vi identifierat ett antal samhällsutmaningar och områden där mer kunskap behövs.

Öppen konsultation

Forte bjuder nu in representanter från forskarsamhället för att komplettera och prioritera de identifierade kunskapsbehoven. Forskare som bedriver forskning inom Fortes huvudområden (hälsa, arbetsliv och välfärd) och/eller specifikt äldreområdet är välkomna att delta i den öppna konsultationen. Du har möjlighet att prioritera och kommentera de identifierade områdena, och att ge förslag på lämpliga bidragsformer som kan ge forskare rätt förutsättningar att möta samhällsutmaningar och kunskapsbehov inom äldreområdet.

Senaste dag att besvara enkäten är den 30 november 2020.

Till enkäten
Underlag för konsultationen