I dag presenterade regeringen nya forskningssatsningar ur den kommande höstbudgeten, vid en pressträff på KTH. Regeringen planerar att höja anslagen för forskning med syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar. Forte tillförs ökade resurser för forskning om hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att avsätta särskilda medel för forskning kopplade till ett antal prioriterade samhällsutmaningar:  hälsa och livsvetenskap, klimatutmaningen, digitalisering och hållbart samhällsbyggande.

Ökade resurser tillförs, förutom till Forte, också till Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Formas. Anslagshöjningen kommer att ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta totalt 680 mkr årligen.

I en bilaga till ett pressmeddelande skriver regeringen att Forte har en viktig roll gällande finansiering av forskning om hälso- och sjukvård samt socialtjänst och därför bör tillföras en successiv anslagsökning från och med 2017, upp till 175 mkr år 2020. Syftet är att bidra till att dels förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten, dels öka kunskapen om styrningen av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ethel Forsberg

– Vi gläder oss åt Regeringens prioritering. Tack vare denna satsning, som går i linje med Fortes inspel till forskningspropositionen, har vi möjlighet att ytterligare satsa på forskning för att stödja utvecklingen av evidensbasbaserade beslutsunderlag till socialtjänst samt öka kunskapen om kvalitet, styrning och organisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Behoven är omfattande, säger Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte.

Läs mer