Den pågående pandemin påverkar både folkhälsan och arbetslivet. Konsekvenserna är svåra att förutse, liksom hur de kan motverkas. Två Forte Fokus lyfter fram forskning om ökad dödlighet bland utrikesfödda samt möjliga effekter av osäkra och tillfälliga arbetsvillkor.

Pandemin innebär många utmaningar för samhället. Forte har det senaste året beviljat medel till ny forskning inom flera områden för att öka kunskaperna om krisen. Samtidigt kan redan existerande kunskaper ge en uppfattning om förväntade effekter och problem. Som ett bidrag till det har Forte gett forskare i uppdrag att i skriftserien Forte Fokus sammanfatta existerande kunskap inom relevanta områden liksom hur lärdomarna skulle kunna användas.

En ny Forte Fokus lyfter fram att vissa grupper av utrikesfödda är mer sårbara för covid-19 på grund av trångboddhet och socioekonomiska förhållanden. Det visar på behov av riktade insatser för att minska effekterna av den pågående pandemin liksom liknande smittspridning framöver.

En annan skrift lyfter fram att tidigare kriser lett till ökad ohälsa kopplat till oro över privatekonomi och otrygga anställningar. Det är en angelägen lärdom nu när arbetslösheten stiger samt osäkra och tillfälliga sysselsättningsformer ser ut att öka som en del av pandemins påverkan på arbetsmarknaden.

Läs våra nya Forte Fokus

Socioekonomisk ojämlikhet gör att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare

Författare: Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap och Agneta Cederström, forskare vid Stockholms universitet
Läs Forte Fokus om ojämlikhet och covid-dödlighet

Osäkra och tillfälliga sysselsättningsformer och ohälsa i coronakrisens spår

Författare: Theo Bodin, forskare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet
Läs Forte Fokus om osäkra arbeten och ohälsa

Tidigare utgåvor av Forte Fokus

Tidigare Forte Fokus har bland annat fokuserat på äldre som på flera sätt har påverkats av pandemin, samt på barn och unga som indirekt påverkas av samhällsförändringarna i krisens spår.
Se alla Forte Fokus »