I mitten av april öppnar Forte en utlysning med syftet att stärka forskningsmiljöer inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar. Utlysningen av programbidrag gäller fem prioriterade forskningsområden och vill bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling.

Programbidrag beviljas för 3 + 3 år med början 2017 och varje bidrag omfattar preliminärt 3-4 miljoner kronor per år. Inom varje område beräknas 3-4 program kunna beviljas.

De fem prioriterade områdena är:

 • Åldrande, befolkning och hälsa
 • Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)
 • Migration och integration
 • Jämlika levnadsvillkor

Ytterligare information om varje område finns här.

Forte verkar för att öka relevansen och nyttiggörandet av forskningen och det är därför angeläget att programmen planeras i samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, brukare eller andra aktörer. Programmen som söker ska ha en tvärvetenskaplig ansats och eftersom ett syfte med programstöden är att stärka forskningsområdena på sikt är det värdefullt om yngre forskare ingår i forskargruppen.

Bedömningar och prioriteringar kommer att göras utifrån:

 • Programmets vetenskapliga kvalitet och betydelse av förväntade resultat
 • Programmets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområden
 • Programledarens och forskargruppens kompetens
 • Programmets genus- och mångfaldsperspektiv
 • Planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället
 • Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, brukare eller andra aktörer
 • Internationell samverkan

Varje sökande får endast lämna in en ansökan om programbidrag som huvudsökande.

Utlysningen öppnar den 19 april och sista dag att skicka in ansökan är den 31 maj 2016 kl. 17.00.