I dag, 12 december, öppnade Forte en utlysning för implementeringsforskning. Utlysningen, som är Fortes första inom detta forskningsfält, välkomnar ansökningar inom Fortes alla ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Satsningen ska bidra till att möta utmaningen kring att forskning i för liten utsträckning kommer till nytta.

– Det här är en viktig satsning för att säkerställa att människor får adekvat vård när de är sjuka, att arbetsmiljöer är rätt utformade och att förutsättningarna för barns lärande i skolan är så goda som möjligt. De brister vi ser i dag i många offentliga verksamheter är ett enormt slöseri av resurser och onödigt mänskligt lidande. Det kan vi inte låta fortgå, säger Staffan Arvidsson, forskningssekreterare och ansvarig för utlysningen.

Staffan Arvidsson

Han menar att en av anledningarna till de brister som finns i dag är att forskning inte kommer till användning i den utsträckning den borde. Och det är just det som implementeringsforskningen syftar till: att bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet. Därför genomför Forte nu den första utlysningen inom det här forskningsfältet.

– Vi vill att om det finns evidens för att någonting kan göras bättre, så ska också den kunskapen spridas ända ut till de verksamheter där till exempelvis den enskilda läraren, sjuksköterskan eller socialarbetaren möter medborgare och patienter och deras olika behov, förklarar Staffan Arvidsson.

En annan svårighet med implementering är att det inte alltid handlar om enkel överföring av kunskap från forskning till praktik. Det är nödvändigt att ta hänsyn till sammanhang och hur kunskapen genereras. Men implementeringen kan förenklas genom att forskningsprojekten utformas och genomförs i samverkan mellan forskare och exempelvis beslutsfattare, yrkesverksamma och brukare.

– Vi hoppas på ett stort intresse och att vi genom den här utlysningen kan vara med och bidra till att hushållningen av samhällets resurser förbättras och att människors välfärd upprätthålls på ett bra sätt också i framtiden, säger Staffan Arvidsson.

Läs mer om utlysningen ”Implementeringsforskning 2020” »