I dag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en vidareutveckling av det gemensamma förslaget på en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna presenterade 2021. Förslaget är resultatet av ett gemensamt regeringsuppdrag om att vidareutveckla de delar av modellen som gäller hur ansökan och bedömningar av profilområden ska utformas och genomföras.

Förslaget gäller en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som ska ersätta den nuvarande indikatorbaserade modellen som verktyg vid fördelning av ökade medel inom det så kallade basanslaget till universitet och högskolor för forskning och utbildning på forskarnivå. Modellen bygger på den inriktning som regeringen angav i den forskningspolitiska propositionen från december 2020, och de uppdrag forskningsfinansiärerna därefter fått av regeringen. Modellen innebär att en internationell panel gör en bedömning av kvaliteten i strategiska profilområden som lärosätena själva definierar. Profilområdena ska syfta till att stärka lärosätenas forskningsprofiler och bidra till ökad kvalitet i forskningen.

I den vidareutveckling av förslaget som presenteras i dag har myndigheterna arbetat med preciseringar av till exempel bedömningsgrunder och betygskriterier. Arbetet har skett i löpande dialog mellan forskningsfinansiärer och SUHF.

– Vi är tacksamma för en god och konstruktiv dialog med SUHF. Eftersom det handlar om basanslaget så har SUHF:s synpunkter vägt tungt i utformningen av modellen, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Utgångspunkten i arbetet med att vidareutveckla det förslag till modell som myndigheterna tog fram 2021 har varit att säkra transparensen och förutsägbarheten i bedömningen av inkomna ansökningar om profilområden. Det är viktigt för en kvalitetssäker process, och underlättar för både de som bedömer och lärosätena som bedöms. Samtidigt måste bedömningsgrunderna vara så öppna att hela den flora av potentiella profilområden som lärosätena väljer att lyfta fram kan inkluderas.

Det vidareutvecklade förslaget i korta drag

De 27 lärosäten som berörs av modellen skickar in en ansökan per lärosäte där de beskriver och underbygger kvaliteten och den planerade utvecklingen för ett eller flera profilområden som de själva definierar. Både etablerade profilområden och profilområden under uppbyggnad ska kunna komma i fråga.

Med utgångspunkt i de underlag som finns i ansökningarna bedöms sedan profilområdena av en brett sammansatt internationell panel med sakkunniga utifrån tre komponenter: Vetenskaplig kvalitet, förutsättningar för kvalitet och kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

För var och en av de tre komponenterna finns huvudfrågor och vägledande frågor som stöd för de sakkunniga, samt instruktioner om vilka underlag lärosätena ska tillhandahålla för att beskriva sina profilområden.

Panelen sätter betyg och formulerar yttranden som blir underlag för regeringens beslut om fördelning av ökade anslag. Panelen rangordnar inte lärosätena eller profilområdena.

Jonas Björck, generaldirektör på Forte

– Den nya modellen ger en rättvis bedömning av de olika forskningsområdena genom ett bredare och mer inkluderande kvalitetsbegrepp, där samverkan med det omgivande samhället är en viktig del, säger Fortes generaldirektör Jonas Björk. Detta skapar förutsättningar för högsta kvalitet och relevans i profilområdets forskning och lösningar på och förståelse för de stora samhällsutmaningarna, säger Jonas Björck, Fortes generaldirektör.

Om ökade anslag ska fördelas enligt den föreslagna modellen år 2025 bör den börja sjösättas i höst.

Kvalitetsbaserad resursfördelning – vidareutvecklat förslag till ny modell