Hur gör evidens nytta för brukare? Hur kan socialtjänsten bättre möta behoven hos personer med utmanande beteenden? Och vilket stöd behöver föräldrar till placerade barn? Nu fördelar Forte 58 miljoner kronor till forskning med betydelse för socialtjänstens arbete.

Under våren 2018 utlyste Forte forskningsmedel inom det 10-åriga nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Målet med programmet är att stärka den klient- och praktiknära forskningen om socialtjänstens verksamhetsområden. Av totalt 54 inkomna ansökningar har Forte nu beviljat medel till tolv nya forskningsprojekt, två postdoktjänster och två praktiknära forskartjänster inom välfärdsområdet.

Urval av finansierade projekt

Bidrag till praktiknära forskartjänst

En av dem som beviljats bidraget till praktiknära forskartjänst är Petra Björne. Bidraget, som är en helt ny bidragsform för Forte, ska göra det möjligt för anställda inom socialtjänsten att forska på deltid. Vid sidan om sin tjänst som FoU-koordinator på Malmö Stad kommer Petra Björne att driva ett forskningsprojekt om hur socialtjänsten bättre kan möta behoven hos personer intellektuell funktionsnedsättning – en grupp som löper högre risk än andra att utveckla utmanande beteenden. Forskningen genomförs i samarbete med forskare på Lunds och Malmö universitet.

Bidrag till forskningsprojekt

Varje år placeras ungefär 20 000 barn i samhällsvård, och skiljs därmed från sina föräldrar. Och trots att Socialtjänsten förväntas ge stöd till placerade barns föräldrar visar studier att många föräldrar känner sig bortglömda. Anna Melke vid Göteborgsregionens kommunalförbund kommer att leda ett forskningsprojekt där praktiker, intresseorganisationer och forskare i sex kommuner tillsammans ska utveckla en kunskapsbaserad praktik för att ge sådant stöd.

Postdokbidrag

Inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorg ansvarar skilda enheter för ekonomiskt bistånd, barnavård respektive missbruksvård. I Pär Grells avhandling från 2017 framgick att denna specialisering hade negativa konsekvenser, i form av fragmentisering, oklar ansvarsfördelning och bristande samarbete mellan enheter. Pär Grell beviljas nu postdokbidrag för ett projekt om hur informell organisering, det vill säga socialarbetare som agerar spontant och improviserat över formella organisatoriska och professionella gränser, kan vara en outforskad väg till sammanhållen hjälp för klienter med komplexa behov.

En lista över samtliga 16 beviljade ansökningar, inklusive projekttitel, projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.