Nio internationella forskargrupper tilldelas medel om totalt 12 miljoner euro genom Belmont Forums utlysning Climate, Environment and Health. Projekten kommer att bedriva forskning över hela världen med syfte att öka förståelsen för kopplingar mellan klimat, miljö och hälsa.

Utlysningen Climate, Environment and Health är ett samarbete mellan 13 finansiärer från tio länder. Från Sverige deltar Forte och Vetenskapsrådet. Syftet är att främja globala tvärvetenskapliga forskningsprojekt som kan ge avgörande ny förståelse om hälsoeffekter till följd av klimatförändringar. Att öka kunskapen kring de komplexa kopplingarna mellan klimat, miljö och hälsa är avgörande för att stödja ett effektivt och evidensbaserat beslutsfattande.

Totalt ingår 69 forskare från 20 olika länder i de nio finansierade forskningsprojekten. Svenska forskare ingår som deltagare i fyra forskningsprojekt. Ett av dem, forskningsprojektet PREP, leds av professor Kristina Jakobsson vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med forskare i USA och Storbritannien ska Kristina Jakobsson och hennes forskargrupp undersöka förebyggande åtgärder för att minska risken för kronisk njursjukdom till följd av värmestress – något som drabbar miljoner arbetare i Latinamerika och Asien när klimatet blir varmare och torrare. Projektet ska studera flera olika typer av effekter av pågående interventioner som redan har satts in för arbetare inom industriellt jordbruk i Nicaragua.

Projekt med svenskt deltagande:

  • AcROBEAR – Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease
  • AWARD-APR- Addressing Extreme Weather Related Diarrheal Disease Risks in the Asia Pacific Region
  • CHAMNHA – Climate, heat and maternal and neonatal health in Africa
  • PREP – Protection Resilience Efficiency and Prevention for workers in industrial agriculture in a changing climate (interventions for heat-induced kidney disease in Nicaragua

Läs mer om satsningen och den finansierade forskningen på Belmont Forums webbplats