I går kom regeringens nationella strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa; EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021-2027. Forte har tillsammans med Formas, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova deltagit i arbetet med att föreslå vad som skulle ingå i strategin.

EU:s ramprogram Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Programmet stärker grön tillväxt och konkurrenskraft, och har tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

I december 2020 lämnade Forte och de andra forskningsråden in rapporten Kraftsamling för Horisont Europa. Rapporten innehöll förslag till strategi för deltagande i Horisont Europa för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation. Regeringen har nu fastställt både ett övergripande mål och åtta mer specifika mål för svenskt deltagande i Horisont Europa. Strategin fokuserar även på hur forskningsfinansiärerna, universitet och högskolor och projektdeltagare kan bidra till att målen uppnås.

Cecilia Beskow, Forskningschef.

Det övergripande målet för svensk forskning är att: Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Det målet ska enligt regeringen även gälla för det svenska deltagandet i Horisont Europa.

– För Forte innebär den nya strategin riktlinjer i hur vi ska tänka i allt vårt arbete för att främja svensk forskning på europeisk nivå, säger Cecilia Beskow, forskningschef. Vi kommer i ett första skede fokusera på att koppla regeringens mål till våra egna fokusområden inom Horisont Europa.

Läs hela strategin på regeringens hemsida

Till regeringens pressmeddelande om detta