Forte är i full gång med att planera inriktningen för ett tioårigt forskningsprogram om psykisk hälsa. Nu öppnar en konsultation för att samla in synpunkter till en strategisk plan för den nya satsningen. Dessutom arrangerar Forte ett webbinarium och rapportsläpp 25 november om psykisk hälsa bland barn och unga.

Psykisk ohälsa är ett område där det behövs mer kunskap för att förstå vilka som drabbas och varför, liksom vilka insatser som kan förebygga och behandla problem på bästa sätt. Forte fick i regeringens forskningsproposition 2020 uppdraget att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Satsningen ska bland annat fokusera på hur barn och ungdomar mår, förebyggande och tidiga insatser, suicidprevention och samordnade insatser kring svåra psykiatriska problem.

Lämna förslag på forskningsbehov

Under hösten har Forte arrangerat hearingar för att fånga in kunskapsluckor och forskningsbehov från företrädare för civilsamhället, myndigheter och professioner som arbetar med psykisk hälsa. Det är en del i arbetet med att ta fram en strategisk agenda som bland annat blir underlag för kommande utlysningar av forskningsmedel inom programmet.

För att ge fler möjlighet att lyfta kunskapsfält Forte bör fokusera på eller lämna synpunkter på arbetet framöver öppnar nu en digital konsultation där aktörer som vill bidra till det nya programmet är välkomna att skicka in sina tankar. Konsultationen är öppen för alla fram till 30 november.

Delta i konsultationen

Webbinarium om barn och unga

Hur barn och unga mår är en viktig del av området psykisk hälsa. Det finns en oro för att allt fler ungdomar mår dåligt, men samtidigt har vi olika sätt att benämna och mäta psykisk hälsa vilket gör det svårt att göra jämförelser över tid och mellan olika grupper. Forte har tagit fram en ny rapport som beskriver aktuella begrepp, hur olika problem utvecklas bland barn och unga och de utmaningar som finns för att bedöma förekomst och vårdbehov kopplat till psykisk ohälsa.

Rapporten Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst är skriven av en grupp forskare vid Karolinska institutet ledda av professor Christina Dalman. Den lanseras 25 november på ett webbinarium där en panel med olika aktörer även diskuterar hur vi kan sätta in resurser mot psykisk ohälsa på rätt ställen och för rätt individer.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet