I slutet av maj öppnar tre utlysningar som syftar till att stödja vetenskaplig dialog och utbyte, där det går att söka bidrag för forskarnätverk, tidskrifter samt konferenser inom Fortes forskningsområden. Ansökningstiden går ut 29 juni för bidragen till nätverk och tidskrifter, medan konferensbidraget är en löpande utlysning.

Följande utlysningar kommer öppna 25 maj (OBS – framskjutet datum):

Nätverksbidrag 2021

Syftet med utlysningen är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Nätverket ska verka för tvär- eller mångvetenskapligt samarbete eller implementering och nyttiggörande av forskning. Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en svensk medelsförvaltare. Bidrag till nätverk inom ett och samma lärosäte beviljas inte.

Högsta belopp att söka uppgår till 150 000 kronor årligen i max tre år.

Tidskriftsbidrag 2021

Syftet med utlysningen är dels att stödja utgivning av svenska vetenskapliga tidskrifter inom Fortes ansvarsområden, dels att främja spridning och nyttiggörande av forskningsresultat till beslutsfattare och praktiker. Utlysningen kommer enbart stödja svenskspråkiga tidskrifter, bland annat för att bidra till att svensk terminologi inom våra olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

Högsta belopp att söka uppgår till 400 000 kronor årligen i max tre år.

Konferensbidrag 2021

Utlysningen avser stöd för att genomföra konferenser med svensk organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Högsta belopp att söka är 300 000 kronor. Utlysningen för konferensbidrag är löpande och öppnar i år 25 maj och stänger 20 september för ansökningar om medel för 2021. En ny löpande utlysning för att söka medel för 2022 öppnas 1 oktober.

Övergripande tidplan (OBS – framskjutna datum)

Utlysning Öppnar Stänger Beslut
Nätverksbidrag 2021 25 maj 2021 29 jun 2021 30 sep 2021
Tidskriftsbidrag 2021 25 maj 2021 29 jun 2021 30 sep 2021
Konferensbidrag 2021 25 maj 2021 Löpande Löpande

 

Mer information om de olika utlysningarna, bidragsvillkor samt instruktioner för din ansökan hittar du under Aktuella utlysningar när utlysningarna öppnar 18 maj.