I augusti öppnar Forte en utlysning för verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa. Utlysningen fokuserar på två områden: tidiga insatser mot psykisk ohälsa samt samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik. Inom utlysningen kommer du kunna ansöka om 1–3 års projektbidrag.

I början av augusti 2019 öppnar Forte en utlysning för verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa. Regeringen har gett Forte i uppdrag att fördela medel för att stimulera verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa. Uppdraget fokuserar på två områden:

  • Förebyggande av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa.
  • Samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

Inom denna utlysning kan du ansöka om 1–3 års projektbidrag. 10 miljoner kronor finns tillgängliga för 2019, och vi planerar att motsvarande belopp finns tillgängliga även för 2020–2021.

Behov finns att öka kunskapen om verksamma metoder för tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa samt samverkande insatser för personer med svår psykiatrisk problematik. Forte utlyser därför medel för verksamhetsnära forskning inom dessa två områden, vilket innebär forskning i samverkan mellan akademin och aktörer inom till exempel primärvård, psykiatri, socialtjänst, beroendevård och civilsamhället.

Forte vill också att samverkan med företrädare för relevanta professioner inom vård, omsorg, socialtjänst samt brukare och närstående, finns med under såväl planering som genomförande av forskningen.

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa

Med psykisk ohälsa menas här ångest och depression och vissa andra psykiska besvär av mindre allvarlig natur. Forskningen ska inriktas mot att utveckla och utvärdera metoder för förebyggande och tidiga insatser, eller forskning om hur evidensbaserade metoder kan implementeras i verksamheten.

Förebyggande och tidiga insatser kan avse interventioner på grupp- och befolkningsnivå, exempelvis på arbetsplatser, i skolan eller riktat mot definierade målgrupper, exempelvis nyanlända. Det kan också avse individinriktade insatser såsom tidiga insatser i primärvården, i socialtjänsten eller i skolan, för exempelvis personer i tidigt skede av sjukskrivning, eller ungdomar i kontakt med elevhälsan.

Samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik

Med svår psykiatrisk problematik avses exempelvis kroniska psykoser eller svår och långvarig depression. Med samordnande insatser menas gemensamma insatser mellan olika huvudmän såsom socialtjänst, psykiatri eller beroendevård.

Forskningen ska inriktas mot att finna vägar att åstadkomma bättre och mer samordnade insatser för denna grupp, eller forskning om hur evidensbaserade metoder kan implementeras i verksamheten. Fokus ligger på samverkan mellan olika aktörer, och engagemang av brukare (patienter, anhöriga, professioner).

Utlysningen beräknas öppna i början av augusti och stänga i mitten av september. Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan publiceras på Fortes webbplats i samband med att utlysningen öppnar.