I december öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet tillämpad välfärdsforskning. Satsningen syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Inriktning

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från agendans åtta prioriterade områden:

 1. Effekter av interventioner
 2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
 3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
 4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 6. Brukarmedverkan/delaktighet
 7. Digitalisering och välfärdsteknik
 8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik. Vi uppmuntrar därför forskare som är intresserad av att söka bidrag inom utlysningen att i god tid etablera relevanta samarbeten.

Bidragsformer

Utlysningen består av tre olika bidragsformer:

 • Programbidrag (6 år) syftar till att i ett längre perspektiv förstärka tillämpad välfärdsforskning och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer inom ovan listade områden. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
 • Projektbidrag (3-4 år) är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför planeras och genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.
 • Internationellt postdokbidrag (2 år) ska ge forskare som nyligen (två år innan utlysningen stänger) avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.
  • Inresande postdok är avsedda för forskare utomlands som vill genomföra sin postdok i Sverige. Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av projekttiden måste spenderas i Sverige.
  • Utresande postdok är avsedda för forskare i Sverige som vill genomföra sin postdok utomlands. Forskningsmedlen förvaltas dock av en svensk medelsförvaltare. Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av projekttiden måste spenderas i det land där postdokperioden förläggs.

Mer information

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma research.

Utlysningen beräknas öppna i december 2020 och stänga i februari 2021. Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.