I december 2019 öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen kommer att omfatta fem olika bidragsformer och inriktningen utgår från programmets åtta prioriterade forskningsområden.

Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik. I mitten av december 2019 öppnar den tredje årliga utlysningen inom programmet. Utlysningen kommer att vara öppen för ansökningar till början av februari 2020.

Forskningens inriktning

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från de åtta prioriterade områden som presenterats i programmets strategiska agenda:

  1. Effekter av interventioner
  2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
  3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  6. Brukarmedverkan/delaktighet
  7. Digitalisering och välfärdsteknik
  8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

I denna utlysning prioriteras särskilt områdena 1–3 eftersom färre ansökningar har inkommit och beviljats inom dessa områden i tidigare utlysningar. Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik. Vi uppmuntrar därför forskare som är intresserade av att söka bidrag inom utlysningen att i god tid etablera relevanta samarbeten.

Läs mer om de prioriterade områdena i programmets strategiska agenda »

Bidragsformer

Utlysningen består av fem olika bidragsformer.

Projektbidrag (2–4 år)

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.

Praktiknära forskartjänster på deltid (3 år)

Bidragsformen praktiknära forskartjänster ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, FoU-enheter, andra myndigheter och organisationer.

Nätverksbidrag (2-3 år)

Nätverksbidrag syftar till att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet och Norden att samverka inom de prioriterade områdena. Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en medelsförvaltare i Sverige. Nätverksbidraget delas ut för maximalt tre år.

Planeringsbidrag (1 år)

Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för att ge möjlighet att göra en pilotstudie.

Systematiska översikter (1 år)

Bidrag till systematiska översikter ges för att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte

Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.