I slutet av maj 2018 öppnar Forte en utlysning för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Syftet med utlysningen är att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utlysningen avser treåriga projekt och är det andra steget i en särskild satsning som presenterades i forskningspropositionen 2016.

Utlysningen har ett huvudsakligt meso-makro-perspektiv och fokuserar särskilt på förutsättningarna för tillitsbaserad styrning, styrning med kunskap, och tillvaratagandet av medarbetares och patienter/brukares kompetens och erfarenheter, samt utveckling och anpassning av ersättningsmodeller.

Forskningen ska utföras i nära samverkan med myndigheter, profession och brukare. Projekten bör ta hänsyn till pågående arbeten med att utveckla verksamhetsstyrningen inom välfärdssektorn, till exempel Tillitsdelegationens arbete med tillitsstyrning eller SKL:s arbete inom politisk styrning och ledningssystem.

Mer information om bidragsvillkor samt ansökningsformulär med mera publiceras på Forte.se i samband med att utlysningen öppnar.