I mars 2019 öppnar Forte den andra utlysningen inom programmet Tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen kommer bestå av fem bidragsformer. Syftet är att bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänsten samt samverkan mellan forskare och praktik.

Utlysningen består av fem olika bidragsformer:

 • Programbidrag (6 år)
 • Praktiknära forskartjänster på deltid (3 år)
 • Postdok-bidrag (2 år)
 • Planeringsbidrag (1 år)
 • Systematiska översikter (1 år)

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik. Vi uppmuntrar därför forskare som är intresserade av att söka bidrag inom utlysningen att i god tid etablera relevanta samarbeten.

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden, och inriktningen utgår från följande områden:

 1. Effekter av interventioner
 2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
 3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
 4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 6. Brukarmedverkan/delaktighet
 7. Digitalisering och välfärdsteknik
 8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om detta i god tid via https://prisma.research.se/

Utlysningen beräknas stänga i slutet av april 2019. Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.

Kort om bidragsformerna

 • Programbidrag syftar till att i ett längre perspektiv förstärka tillämpad välfärdsforskning och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer inom ovan listade områden. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
 • Bidragsformen praktiknära forskartjänster ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, FoU-enheter, andra myndigheter och organisationer.
 • Postdok-bidraget ska ge forskare som nyligen (tidigast januari 2017) avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Forte kommer att ge möjlighet att söka extra bidrag för vistelse utomlands.
 • Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt möjlighet att göra en pilotstudie.
 • Bidrag till systematiska översikter ges för att identifiera kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.

Utlysningen öppnar den 5 mars och stänger den 18 april.