I slutet av maj öppnar en utlysning för forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Totalt avsätts 40 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Homo- och bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (hbtq+) har högre risk för nedsatt psykisk hälsa och riskbeteenden jämfört med övriga befolkningen. Allt mer forskning tyder på att detta beror på en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad.

I maj 2021 öppnar Forte en utlysning som ska bidra med ökad kunskap om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Inom satsningen ingår forskning som berör människors hela livscykler och i relation till hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte har i samarbete med forskare tagit fram rapporten ”Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer” där ett stort antal forskningsbehov pekas ut, bland annat följande:

  • Kunskap om risk-och skyddsfaktorer genom longitudinella studier
  • Kunskap om vissa subgrupper, särskilt queera personer och transpersoner
  • Kunskap om utsatthet för våld och dess orsaker
  • Kunskap om interventioner som syftar till att förebygga och effektivt behandla psykisk ohälsa
  • Kunskap om effekterna av preventiva åtgärder och hur dessa kan nå ut i praktiken

Rapporten utgör ett underlag för utlysningen, men utlysningen gäller forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa oavsett ålder.

Bidragsformer och begränsningar

Utlysningen har två bidragsformer:

  • projekt (två eller tre år)
  • postdok (två år)

Högst en ansökan per bidragsform och projektledare är tillåtet. Ansökningar om olika former av bidrag får inte gälla samma projekt

Tidplan

Utlysningen öppnar: 26 maj 2021 klockan 10:00

Utlysningen stänger: 25 augusti 2021 klockan 14:00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 8 november 2021

Projektstart: 1 december 2021