I april öppnar utlysningen ”Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan (2021)”. Utlysningen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag till Forte om folkhälsa och prevention. För utlysningen avsätts 45 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Forte har fått i uppdrag att satsa medel på forskning inom prevention och folkhälsa. I uppdraget lyfts behovet av fördjupad kunskap kring preventiva åtgärder, deras effektivitet och hur de kan genomföras i praktiken. Uppdraget kopplar till frågor om ojämlikhet i hälsa och möjligheterna att nå det av riksdagen beslutade övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken.

Dessa faktorer möts på ett tydligt sätt inom forskningen om ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel). Det är ett område där olika former av lagstiftning och offentliga ingrepp sätter ramarna för tillgången till olika produkter, där individens sociala sammanhang bidrar till normer och värderingar kring olika sorters bruk, och där individens egna handlingar också spelar stor roll samtidigt som de också påverkas av fysiologiska processer i kroppen.

I en första utlysning inom den nya satsningen på prevention och folkhälsa vill Forte därför fokusera på projektbidrag inom ANDTS. Forskningen ska adressera prevention och samspelet mellan individer, grupprocesser och den institutionella och kommersiella miljön, samt i vilken mån de insatser som görs bidrar till bättre folkhälsa. Totalt avsätts 45 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Utlysningen planeras att öppna i slutet på april 2021 och stänga i slutet på maj 2021. Exakta datum för öppning och stängning publiceras på sidan ”Kommande utlysningar” när de har fastställts.