Dagens arbetsliv står inför stora utmaningar. Genom ny kunskap kan samhället stå bättre rustat för att möta dem. I december öppnar Forte den andra utlysningen inom det 10-åriga nationella programmet för arbetslivsforskning, med inriktning mot arbetslivets utmaningar.

Utlysningen beräknas öppna i mitten av december 2018 och stänga i mitten av februari 2019. Totalt utlyses programbidrag, projektbidrag och nätverksbidrag om 200 miljoner kronor.

Utlysningen ska bidra till att öka kunskapen om utmaningar i arbetslivet. Forte har prioriterat utmaningar där behovet av kunskap är stort, men där omfattningen av den forskning som pågår är otillräcklig. Ansökningar inom denna utlysning ska vara inriktade på någon eller några av följande utmaningar:

  • Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet, med fokus på arbetsplatser och arbetsgivares roll
  • Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika anställnings- och arbetsformer
  • Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Ladda ner en övergripande beskrivning av de prioriterade utmaningarna (PDF)

Bidragsformer

Programbidrag för att bygga upp forskningsmiljöer. Programbidrag beviljas för tre år med möjlighet till tre års förlängning. Du kan ansöka om upp till 3 miljoner kronor per år.

Projektbidrag för att diversifiera och sprida möjligheterna till forskning till olika lärosäten och forskare. Du kan ansöka om maximalt 1,5 miljoner kronor per år i upp till tre år.

Nätverksbidrag med internationell uppkoppling för att främja ökat samarbete och internationalisering. Du kan ansöka om maximalt 300 000 kronor per år i upp till två år.

Läs mer om Fortes bidragsformer »

Särskilda krav för forskningen

Följande villkor är viktiga för att uppfylla utlysningens syfte och för att utveckla forskningsfältet. I den mån det är tillämpligt för forskningen ska de därför beaktas i ansökan.

  • Internationellt samarbete. Särskilt uppmuntras samarbete som sträcker sig utanför de nordiska länderna.
  • Kompetensöverföring mellan mindre etablerade och mer etablerade forskare. En blandning av forskare i projektgrupper kommer att uppmuntras i syfte att möjliggöra kompetensöverföring.
  • Tvärvetenskapliga ansatser.
  • Samverkan med avnämare av forskningsresultat
  • Spridning och nyttiggörande av forskningen

Mer information om utlysningen, samt instruktioner för att ansöka, publiceras på Forte.se i samband med att utlysningen öppnar i december 2018.

Läs mer om det nationella programmet för arbetslivsforskning »