Torsdag 8 december öppnar Forte en utlysning av programbidrag inom området prevention och folkhälsa. Utlysningen ska bidra till att bygga upp nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer. Målet är att forskningen ska leda till kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling om preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens åtta målområden för en god och jämlik hälsa.

Bidragsform

Inom utlysningen erbjuds en bidragsform: Programbidrag. Du kan ansöka om maximalt 24 miljoner kronor under sex år.

Inriktning

Denna utlysning ska bidra till att bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling om preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens åtta målområden för en god och jämlik hälsa.

Ansökningar inom denna utlysning bör därför fokusera på ett eller flera av de folkhälsopolitiska målområdena. Forskningen kan med fördel adressera preventiva och hälsofrämjande insatser inom flera olika samhällsarenor. Forte ser både ett stort behov av och goda möjligheter till samverkan för att forskningen ska komma till nytta för policy och praktik. Samverkan i forskningsprocessen kan se olika ut, men vi uppmuntrar nära samarbete med målgrupper som berörs av forskningen och som kan tillföra viktiga erfarenheter och perspektiv.

Utlysningen är en del av Fortes särskilda satsning om prevention och folkhälsa. Läs mer i satsningens inriktningsförklaring.

Krav för att ansöka

För att Forte ska godkänna svenska sökande behöver den sökande vara disputerad och att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen planeras öppna den 8 december 2022 och stänga den 2 mars 2023. Bidragsbeslut tas i augusti och programmen beräknas starta i oktober 2023. Granskning av ansökningarna genomförs i en enstegsprocess.

 


Forskning om prevention och folkhälsa

År 2020 fick Forte i uppdrag av regeringen att initiera en satsning på prevention och folkhälsa. Satsningen knyter an till den övergripande inriktningen av folkhälsopolitiken som antagits av riksdagen. Det politiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de hälsoklyftor som är möjliga att påverka, inom en generation.

Läs mer om satsningen »