ESF-rådet och Forte har upptäckt brister i rutiner kring upphandling och dokumentation inom den gemensamma temaplattformen för hållbart arbetsliv. Forte har nu initierat ett arbete för att förbättra interna rutiner.

ESF-rådet har under hösten genomfört en fördjupad granskning av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, som är ett samarbete mellan ESF-rådet och Forte. Beslut om att genomföra granskningen har tagits efter att Ekonomistyrningsverket, ESV, konstaterat brister vid en granskning av andra delar i ESF-rådets verksamhet. I samband med detta beslutade ESF-rådet att själva inleda en fördjupad granskning av andra pågående verksamheter, inklusive temaplattformen för hållbart arbetsliv.

ESF-rådets granskning visar på brister kring konkurrensutsättning och dokumentation av upphandlingar. För de köp av tjänster som temaplattformen för hållbart arbetsliv gjort under perioden 2017–2019, och där korrekt dokumentation saknas, får inte EU-medel användas. Därför ska Forte återbetala dessa specifika kostnader till ESF-rådet till ett belopp av drygt 900 000 kronor. Myndigheternas gemensamma granskning av detta ärende pågår. Forte har med anledning av vad som framkommit av den egna och ESF-rådets granskning initierat ett arbete för att förbättra vissa interna rutiner.

Om Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv är ett samarbete mellan ESF-rådet och Forte. Målet för plattformen är att bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige, genom att samla kunskap från socialfondens utvecklingsprojekt och relatera till befintlig kunskap och forskning. Temaplattformen finansieras av medel från ESF-rådet och är placerad inom Fortes verksamhet. Prioriteringar och val av fokusområden görs i nära samarbete mellan Forte och
ESF-rådet, genom en styrgrupp med representanter från båda myndigheterna.

Läs mer om temaplattformen för hållbart arbetsliv »