Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas de kommande åren. I dag lanseras den strategiska agendan, en slags färdplan, för Fortes tioåriga nationella program om arbetslivsforskning.

Thomas Jacobsson

– Vi har sett att det bland annat saknas forskning om hur samhället på ett bättre sätt kan inkludera underrepresenterade grupper i arbetslivet och hur förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet kan minska. Det är områden där det är angeläget att stärka forskningen, säger Thomas Jacobsson, programansvarig Forte.

Andra prioriterade områden som Forte lyfter fram i den strategiska agendan och där behovet av mer forskning är stort:

  • Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika anställnings- och arbetsformer.
  • Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande.

Regeringen initierade 2017 sju tioåriga nationella forskningsprogram för att med ny kunskap kunna möta samhällsutmaningar på ett bättre sätt. Forte har ansvar för två av dessa tioåriga forskningsprogram. Ett av dem är det nationella programmet om arbetslivsforskning.

Ethel Forsberg

– För att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling är det viktigt att identifiera och prioritera forskningsbehov, precis som vi nu gjort i det nationella programmet om arbetslivsforskning. Genom särskilda satsningar och riktade utlysningar kommer vi kunna möjliggöra forskning som på ett bättre sätt klarar av de utmaningar vi ser och bidra med kunskap som förbättrar framtidens arbetsliv, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

Den strategiska agendan för det nationella programmet för arbetslivsforskning finns att ladda ner här, och här hittar du en kortversion av agendan.