Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Det meddelades av utbildningsminister Anna Ekström den 2 mars, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Forte arbetar nu med att kartlägga och hantera den verksamhet som påverkas.

Sverige ska inte ha utbildnings- och forskningssamarbeten som stöttar den ryska statsledningen, meddelade regeringen på en pressbriefing den 2 mars. Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten mellan lärosäten och forskningsfinansiärer och statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.

Regeringen betonar att det är viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte likställs med statliga institutioner. I många utbildnings- och forskningssamarbeten finns det individuella kontakter mellan forskare i Sverige, Ryssland och Belarus. Många akademiker i Ryssland kritiserar också öppet landets agerande.

För såväl pågående som planerade projekt vilar ett stort ansvar på medelsförvaltaren att försäkra sig om att kontakter och samarbeten kopplade till forskningsprojekt är lämpliga utifrån svenska och europeiska politiska ställningstaganden. Detta gäller särskilt de säkerhetspolitiska aspekterna inom olika ämnesområden.

Pågående forskningsprojekt

Forte har identifierat ett mindre antal samarbetsprojekt med kopplingar till forskare i Ryssland, men där finansieringen endast rör medverkande svenska aktörer. Forte ser i dagsläget ingen anledning att avbryta finansieringen mot bakgrund av tillgänglig information. Det pågår en dialog med de svenska parter som ingår i projekten för att avgöra om några åtgärder krävs.

Nya forskningsprojekt

Vid eventuell ny finansiering av forskningsprojekt med koppling till ryska eller belarusiska forskare kommer Forte att göra en bedömning av lämpligheten i varje enskilt fall, i enlighet med regeringens riktlinjer. Det vilar också ett ansvar på medelsförvaltaren att göra en bedömning av om ny finansiering av samarbeten är i linje med regeringens riktlinjer. Finansiering från Forte får inte vidareförmedlas till Ryssland eller Belarus.

Bedömning av ansökningar

Forte kommer inte att anlita granskare som är verksamma vid institutioner i Ryssland eller Belarus. Ryska och belarusiska forskare som är verksamma i andra länder kommer att kunna delta i beredningsgrupper.