Under 2019 startar Forte ett nytt internationellt postdokprogram som ska bidra till ökad internationalisering och forskarrörlighet. Programmet är en vidareutveckling av det tidigare COFAS-programmet som nyligen avslutats.

Tove Hammarberg

”Internationella samarbeten och rörlighet mellan olika miljöer är ett jätteviktigt sätt för svenska forskare att utbyta erfarenheter och vidga perspektiven. Forte vill kunna erbjuda den möjligheten för forskare tidigt i karriären”, säger Fortes strateg för internationellt samarbete, Tove Hammarberg.

Det nya internationella postdokprogrammet erbjuder tvååriga bidrag till postdokprojekt, där forskaren antingen reser från en svensk institution till ett annat land, eller från ett annat land till en svensk institution. Liksom sin föregångare COFAS kommer programmet att omfatta forskare i hela världen.

Möjligheten till ett års repatrieringsbidrag för forskare som utgår från Sverige finns kvar, men detta är nu ett separat bidrag med fritt val av institution oberoende av medelförvaltaren för postdokbidraget. Möjligheterna för individuell kompetensutveckling är större i det nya programmet när Forte kommer att anordna valfria workshops med olika teman.

”Vi har försökt utveckla och ytterligare förbättra det uppskattade COFAS-programmet utifrån forskares synpunkter och våra egna erfarenheter. Till exempel finns bidragstillägget för medföljande familjemedlemmar kvar, samtidigt som det nu finns lite större flexibilitet när det gäller uppdelningen av tiden mellan värdlandet och utgångslandet”, berättar Tove Hammarberg.

Programmet planeras öppna för ansökningar under hösten 2019, med projektstart i september 2020. Forskningen ska rymmas inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Mer information om programmet kommer att publiceras på Forte.se under våren 2019.