”Det ökande antalet äldre innebär stora utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Därför ser vi ett stort behov av att stärka forskningen på det här området”, säger Cecilia Odelstierna, forskningssekreterare på Forte, med anledning av att Fortes styrelse beslutat att bevilja 6 forskningsprojekt medel på totalt 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019.

Forte har ett särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning inom åldrande och hälsa. I våras utlystes treåriga projektbidrag. 113 ansökningar bedömdes i processen. Igår beslutade Fortes styrelse att 6 projekt skulle beviljas medel.

Utlysningen avsåg följande teman:

  • forskning för att främja kvinnors och mäns aktiva och hälsosamma åldrande
  • forskning om hur äldreomsorgen ska utformas på bästa sätt
  • forskning om innovativ användning av ny teknik i de äldres vardag och utveckling av nya metoder
  • forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre
  • forskning om vård för äldre med sammansatta behov
Porträttfoto på Cecilia Odelstierna, forskningssekreterare
Cecilia Odelstierna, forskningssekreterare

I utlysningen betonades vikten av att planera forskningen tillsammans med relevanta målgrupper, såsom anhöriga, beslutsfattare och profession.

– På det sättet kan vi säkerställa att forskningen verkligen kommer de äldre till nytta. Det är också ett sätt att göra det enklare att implementera forskningsresultaten i organisationer och verksamheter, säger Cecilia Odelstierna.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.