Pandemin har synliggjort de brister som finns inom äldreomsorgen. Nu stärker Forte äldreforskningen för att bidra med kunskap så att samhället bättre ska klara av de utmaningar som finns på området.

Efterfrågan på god och effektiv vård och omsorg växer i takt med att befolkningen blir allt äldre. Det behövs mer kunskap om hur olika instanser kan samordna sina insatser på ett bättre sätt för att möta de äldres olika behov och önskemål.

I utlysningen ”Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande” inkom 73 ansökningar varav 19 nu har beviljats medel genom två olika bidragsformer –  forskningsöversikter och projekt. Den totala finansieringen uppgår till närmare 88 miljoner kronor.

Porträttfoto på Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare
Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare

Forte uppmuntrade särskilt praktiknära forskning och implementeringsforskning, samt forskning med tydlig koppling till effekter och konsekvenser av pandemin.

Den forskning som nu finansieras kommer bland annat att studera och kartlägga hur kontinuiteten inom vården kan förbättras, hur hemrehabilitering fungerar för äldre, samt vilka lärdomar som kan dras av pandemin för att förbättra vården och omsorgen för äldre.

– Pandemin har tydliggjort många av de utmaningar som finns inom äldreomsorgen. Vi hoppas att den forskning vi nu kommer att finansiera kan bidra med fördjupande kunskaper och komma till nytta för verksamheter och organisationer, och i förlängningen också för de äldre, säger Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare och ansvarig för utlysningen på Forte.