Övergången till omedelbar öppen tillgång av vetenskapliga publikationer som innehåller resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer måste påskyndas. Det menar ett antal europeiska forskningsfinansiärer som tagit initiativ till ”cOAlition S”. Nu har Forte beslutat att ställa sig bakom initiativet.

Initiativet, som kallas ”cOAlition S” har initierats av Europeiska kommissionens sändebud för öppen tillgång (open access) och utvecklats i samarbete med ett antal medlemmar från Science Europe, som är en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Flera forskningsfinansiärer i Europa har redan ställt sig bakom initiativet.

Grundprincipen för initiativet är att alla vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer ska publiceras fullt ut och vara öppet tillgängliga från den 1 januari 2020. I Sverige har Kungliga Biblioteket (KB) ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, och Forte medverkar i det arbetet.

Ethel Forsberg
Ethel Forsberg, generaldirektör

Att initiativet cOAlition S kommer nu beror på att kravet på öppen tillgång långt ifrån är realiserat.  Forte har sedan många år krävt att all forskning som rådet finansierar ska publiceras med öppen tillgång och har även gett särskilda bidrag för det. I en enkätundersökning som Forte genomfört framkom att de forskare rådet stöder publicerar flitigt med öppen tillgång, men också i ”låsta tidskrifter”, eftersom man inte anser sig ha medel att publicera allt med den avgift som öppen tillgång innebär.

– För Forte som statlig myndighet är det viktigt att ställa sig bakom initiativet och driva på en utveckling mot öppen tillgång till resultat av offentligt finansierad forskning, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

Här kan du läsa mer om cOalition S och vilka som ställt sig bakom initiativet.