Forte beviljar 54 miljoner kronor till forskning om funktionsnedsättning. Totalt finansieras 14 forskningsprojekt, postdoktjänster och juniorforskare, som ska bidra till fördjupad kunskap om ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan personer med funktionsnedsättningar bli delaktiga i designprocessen för e-hälsotjänster? Är sexualitet en tillgänglighetsfråga? Kan lagstiftning främja ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning? Dessa frågor, och många fler, ska nu undersökas med finansiering från Forte.

Ansökningarna som beviljats medel inkom genom utlysningen Forskning om funktionsnedsättning 2018. Fokus för utlysningen var hinder och lösningar för ökad delaktighet. Utlysningens inriktning togs fram i samverkan med såväl myndigheter som brukarorganisationer.

Porträttfoto på Dag Hervieu, forskningssekreterare
Dag Hervieu, forskningssekreterare

”Det har varit en viktig process för att hitta fokusområden som svarar mot ett verkligt forskningsbehov. Särskilt vill jag nämna samarbetet med MFD (Myndigheten för delaktighet) som gett många och viktiga inspel i arbetet med denna utlysning”, säger Dag Hervieu, ansvarig för utlysningen och forskningssekreterare på Forte.

Och utfallet av utlysningen är framgångsrikt. Claes Möller, professor i handikappvetenskap och ledamot i Fortes styrelse tycker den finansierade forskningen visar på en stor bredd och geografisk spridning.

”Forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, och i de beviljade ansökningarna finner vi forskning som knyter ihop fenomen och nivåer, och som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser. Det kommer att ge synergieffekter och ny kunskap avseende funktionsnedsättning och funktionshinder”, säger Claes Möller.

Totalt inkom 147 ansökningar, av vilka sju projektansökningar, tre postdokansökningar och fyra juniorforskaransökningar blev beviljade finansiering.

En lista över de finansierade projekten, inklusive projekttitel, projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.