Forte och Vetenskapsrådet utlyser gemensamt programstöd för vårdforskning omfattande 180 miljoner kronor. Syftet med satsningen är att i ett längre perspektiv förstärka vårdforskningen och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer.

Det finns ett behov av att stärka såväl vårdforskningens tvärvetenskapliga bas som dess koppling till hälso- och sjukvårdens och omsorgssektorns behov. I detta inryms också nyttiggörande av forskning samt innovativt praktiknära forskningssamarbete liksom samverkan mellan brukare, akademi och praktik inom vård och omsorg.

Budgetram och bidragsbelopp

Gemensamt har Forte och Vetenskapsrådet avsatt 180 miljoner kronor över sex år för utlysningen. Bidrag beviljas för 3 år med möjlighet till 3 års förlängning (2018–2023). Bidragsbeloppet uppgår till 3–5 miljoner kronor per år.

Inriktning

Utlysningen syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra vården för patienter och brukare.

Områden som är av särskilt intresse är:

  • Utveckling av innovativa behandlingsformer och/eller processer relaterade till hälso- och sjukvården (prevention, vård, rehabilitering)
  • E-hälsa (ny teknik för att möjliggöra och stödja egenvård)
  • Samskapande av kunskap mellan forskare, brukare/närstående och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Vem kan söka?

Programstöd kommer endast att ges till etablerade forskargrupper. Det är därför inte meningsfullt för ensamma forskare att söka men väl för yngre forskargrupper med ett väl utvecklat forskningsprogram. Eftersom ett syfte med programstöden är att stärka forskningsområdena på sikt, är det positivt om yngre forskare ingår i forskargruppen.

Utlysning 15 mars till 23 maj

Utlysningen publiceras den 15 mars 2018 på Forte.se och stänger den 23 maj 2018. Fullständig information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka publiceras i samband med att utlysningen öppnar.