I augusti fick Forte ett särskilt regeringsuppdrag om att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Porträttfoto på Thomas Jacobsson, forskningssekreterare
Thomas Jacobsson, forskningssekreterare

– Vi hoppas att vårt arbete ska bidra med att identifiera verksamma metoder och insatser för att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, och att stärka förutsättningarna för att evidensbaserad kunskap får spridning, säger Thomas Jacobsson som är ansvarig för arbetet med kartläggningen på Forte.

Arbetet ska resultera i en översikt av aktuell forskning, med särskilt fokus på förebyggande arbete, stalkning samt hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår också att identifiera kunskapsluckor samt att föreslå inriktning på forskningssatsningar som kan möta behoven.

– Avgränsningen är gjord för att inte överlappa andra kartläggningar inom området. Mycket arbete kring kunskapsläget är redan gjort, och flera initiativ är pågående, så det är viktigt att Forte kan bidra där behovet är störst.

En förutsättning för att kunna bekämpa våld i nära relationer är också att kunskapen om vilka insatser, metoder och arbetssätt som fungerar kommer till praktisk användning. I vissa fall finns redan kunskapen, men den når inte ut till berörda verksamheter. Därför ska Forte också ge förslag för hur implementering och nyttiggörande av befintlig forskning kan öka.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i februari 2022. I december anordnar Forte en hearing för att inhämta synpunkter och kunskap från forskare och andra nyckelintressenter inom området. Till uppdraget knyts också en referensgrupp med representanter från myndigheter och ideella verksamheter inom området.