Det saknas kunskap om verksamma metoder för insatser mot psykisk ohälsa. Nu delar Forte ut 30 miljoner kronor till åtta verksamhetsnära forskningsprojekt inom området.

Åtta forskningsprojekt får nu finansiering för att bidra med viktig kunskap kring psykisk ohälsa. Satsningen ska både bidra till att utöka kunskapen om tidiga och förebyggande insatser samt om samverkande insatser för personer med svår psykiatrisk problematik. Totalt går Forte in med finansiering om 30 miljoner kronor under en treårsperiod.

Forskningsprojekten kommer att fokusera på en bredd av metoder för att förebygga, upptäcka eller motverka olika typer av psykisk ohälsa. Bland annat finansieras forskning om insatser vid skadligt alkoholbruk, samlarsyndrom (hoarding), psykos, stressrelaterad ohälsa och insatser för att förebygga psykiska problem hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Teresia Weinberg, forskningssekreterare

”Psykiska ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar. De här forskningsprojekten täcker flera områden där ny kunskap är angelägen, och där resultaten har potential att leda till verkliga förbättringar i människors liv”, säger Teresia Weinberg, forskningssekreterare hos Forte.

Projekten finansieras genom utlysningen ”Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019”, som genomfördes under hösten 2019 på uppdrag av regeringen. Totalt inkom 65 ansökningar om projektbidrag.

”Vi fick in många bra och angelägna ansökningar. Beredningsgruppen hade gärna beviljat fler ansökningar om det funnits utrymme i budgeten”, berättar Teresia Weinberg.

På sidan Bidragsbeslut hittar du en lista över alla beviljade ansökningar inom utlysningen ”Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019”.