I dag, den 20 maj, beviljar Forte drygt 170 miljoner kronor till ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Besluten gäller ansökningar inom fyra olika utlysningar, som ska bidra till allt ifrån att forskningsresultat kommer till ökad nytta till att främja internationalisering.

Implementeringsforskning 2020

74,3 miljoner kronor fördelas till 14 forskningsprojekt som ska bidra till att fördjupa förståelsen för implementeringsproblematik. Ansökningarna inkom genom utlysningen ”Implementeringsforskning 2020”. Ett mål med den forskning som nu får finansiering är att generera ny kunskap som kan leda till att samhälleliga verksamheter i större utsträckning vilar på vetenskaplig grund.

Totalt inkom och bedömdes 97 ansökningar inom utlysningen.

Tillämpad välfärdsforskning 2020

47 miljoner kronor delas ut till forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Det handlar om nio forskningsprojekt, tre nätverk, sex planeringsbidrag och två systematiska översikter som ansökt genom utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2020”. Forskningen utgår från åtta prioriterade forskningsområden som presenteras i den strategiska agendan för det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Totalt inkom och bedömdes 54 ansökningar om projektbidrag, sex ansökningar om nätverksbidrag, 20 ansökningar om planeringsbidrag och sex ansökningar om systematiska översikter.

Internationell postdok 2020

Under hösten 2019 öppnade den första utlysningen i Fortes nya internationella postdokprogram, som ska bidra till ökad internationalisering och forskarrörlighet. Nu beviljas medel till tio internationella postdokprojekt som ansökt genom utlysningen. Sex av de beviljade forskarna reser till Sverige från ett annat land, medan fyra reser från Sverige för att forska utomlands. Nigeria, Spanien, England, Nederländerna, Finland och Australien är några av de länder som forskare kommer att resa till eller från med finansieringen från Forte.

Totalt inkom och bedömdes 33 ansökningar inom utlysningen.

Postdokbidrag inom den årliga öppna utlysningen 2020

Postdokbidraget inom den årliga öppna utlysningen syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Nu beviljas medel till tolv postdokprojekt som får möjlighet att bedriva forskning under de två kommande år.

Totalt inkom och bedömdes 82 postdokansökningar genom den årliga öppna utlysningen 2020.

På sidan Bidragsbeslut hittar du en lista över samtliga beviljade ansökningar inom alla fyra utlysningar.