Den 6 april 2017 beslutade riksdagen om förslagen i forskningspropositionen ”Kunskap i samverkan”, som lades fram av regeringen i november 2016. Forte får i uppdrag att inrätta två tioåriga nationella forskningsprogram samt att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

För att möta identifierade samhällsutmaningar initierar regeringen sex tioåriga nationella forskningsprogram. Forte får ansvar för två av programmen, Tillämpad välfärdsforskning samt Arbetslivsforskning. Formas och Vetenskapsrådet ansvarar vardera för två program.

Utöver de tioåriga strategiska forskningsprogrammen har Forte även fått ett uppdrag inom ”strategiska forskningssatsningar inriktad mot ett särskilt område” – Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

Forte har påbörjat planeringen av genomförandet av dessa satsningar och inväntar dessutom tillsammans med övriga berörda myndigheter kompletterande instruktioner från ansvariga departement. För de nationella programmen ska ansvarig myndighet ta fram strategiska och koordinerade forskningsagendor för respektive program. Dessutom ska en programkommitté tillsättas för varje program. Planeringen av de nationella programmen sker i samverkan med övriga forskningsfinansiärer.

I två av Fortes uppdrag finns medel avsatta att fördelas under 2017. Detta gäller det nationella forskningsprogrammet om Arbetslivsforskning samt den särskilda satsningen om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Detta innebär att vi under 2017 planerar att genomföra utlysningar inom dessa områden.

Mer information kommer att publiceras framöver.