Regeringen har i forskningspropositionen 2016, Kunskap i samverkan, inrättat sex nationella forskningsprogram. Forte, Formas och Vetenskapsrådet ansvarar för två program vardera. Arbetet med programmen sker i samverkan mellan forskningsfinansiärerna.

Nu öppnar Formas den första utlysningen inom de nationella forskningsprogrammen: Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Utlysningen sker inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Formas utlyser 46,5 miljoner kronor under perioden 2017–2019. Utlysningen har två delar:

  • synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om klimatförändringar och klimatarbete i samhället. Denna del syftar till att få en bild av kunskapsläget och kunskapsbehoven inom det breda klimatforskningsområdet.
  • forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete. Denna del syftar till att identifiera hur kunskap och olika praktiska handlingar och samhälleliga initiativ kan få genomslag i samhället och därmed skapa hållbara lösningar i klimatarbetet.

I arbetet med denna utlysning har följande myndigheter samverkat: Energimyndigheten, Formas, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.