Fem projekt får finansiering från Forte för att undersöka metoder för att förebygga sjukskrivning och behandla personer som är sjukskrivna. Tillsammans får projekten dela på 28,5 miljoner kronor över tre år.

Forskningsprojekten är inriktade på insatser för personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd – de två vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige i dag. Satsningen genomförs på uppdrag av regeringen, för att bidra till målsättningen om att så många som möjligt ska få ett bra stöd tillbaka i arbete efter sjukskrivning. Då krävs mer forskning och kunskap om effektiva metoder. Dessutom syftar satsningen på att ta reda på mer om vilka faktorer och åtgärder som är bäst för att förebygga sjukskrivning.

Projekten som nu finansieras kommer att ingå i ett nätverk samordnat av Forte, tillsammans med forskningsprojekt från tidigare och kommande utlysningar på området. Nätverket ska kunna fungera som ett stöd till forskargrupperna för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Ett första möte kommer att genomföras under hösten 2018.

De finansierade forskningsprojekten:

Västra Götalandsregionen: Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM – en randomiserad kontrollerad studie

Karolinska Institutet: Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården: Är interventionen kostnadseffektiv och förenlig med etiska värden?

Västra Götalandsregionen: Kan samverkan på vårdcentralen och samverkan med arbetsplatsen främja återgång i arbete vid stressrelaterad psykisk ohälsa? En kluster-randomiserad, kontrollerad studie i primärvården.

Uppsala universitet: Rehabiliteringskoordinatorns betydelse för minskad sjukskrivning och återgång i/påbörjan av arbete eller studier inom psykiatrisk specialistsjukvård

Örebro universitet: Motverka Sjukskrivning Tidigt (MOT): En randomiserad kontrollerad studie om effekten av ett arbetsplatsinriktat program för att förebygga stress- och smärtrelaterad sjukskrivning

En mer detaljerad lista över de finansierade projekten, inklusive projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.

Tidigare utlysning om återgång i arbete

Forte utlyste även medel för forskning om återgång i arbete under 2016, där sex projekt beviljades medel. Läs mer om de tidigare beviljade projekten.