Att använda digitala verktyg, till exempel välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

Behöver du syntolkning av filmen? Klicka här (pdf)

Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av alla svenskar att vara 65 år och äldre. Statistik visar att ju äldre vi blir desto mindre deltar vi i sociala och kulturella aktiviteter och risken för ensamhet i form av social isolering ökar. Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre personer mellan 65 och 80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och att få social stimulans.

Digitaliseringens möjligheter för socialt deltagande

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Dessvärre lever 400 000 äldre personer idag i digitalt utanförskap. Att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just den äldre åldersgruppen. Det kan vara självvalt, men även hänga samman med teknikens snabba utveckling och att både tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Här har kommunen en viktig roll i att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikhet i hälsa. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är idag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Forskning tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet bland äldre personer.

Fem myndigheter har tagit fram kunskapsstöd

Folkhälsomyndigheten har lett ett samverkansprojekt tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Myndigheten för delaktighet för att ta fram ett kunskapsstöd. Syftet är att ge vägledning till kommuner i planeringen av insatser för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik. Kunskapsstödet finns att ladda ner kostnadsfritt från Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer och ladda ner kunskapsstödet