I dag lanserar cOAlition S en reviderad implementeringsguide för Plan S. En nyhet är att startpunkten flyttas fram till 2021. Den reviderade implementeringsguiden har tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in genom en öppen konsultation.

Sedan sin lansering i september 2018 har Plan S skapat internationell debatt om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Under vintern genomförde cOAlition S en öppen internationell konsultation för att fånga in kommentarer och synpunkter angående implementeringsguiden. Totalt inkom över 600 svar. Nu har cOAlition S genomfört förändringar som tar hänsyn till de synpunkter som inkommit.

En av förändringarna är att den formella startpunkten för Plan S flyttas fram till 1 januari 2021. Den nya tidsplanen ger forskare, universitet och förlag större möjligheter att göra förändringar och ger tid till forskningsfinansiärer att utveckla och implementera nya riktlinjer.

Sverige har redan kommit långt

En grundtanke med Plan S är att kostnader för publicering med öppen tillgång inte ska belasta enskilda forskare, utan ska täckas med gemensamma finansieringslösningar mellan forskningsfinansiärer, bibliotek och förlag. Forte arbetar därför för att bidra till gemensam finansiering av Open Access-tidskrifter som i dag endast finansieras genom författaravgifter. Just nu medverkar Forte i förhandlingar om sådana avtal.

En viktig aktör i omställningen mot öppen tillgång är Bibsamkonsortiet, som är lärosätenas och forskningsinstitutioners samarbetsorgan för prenumerationer och avtal med förlag. Redan i dag har Bibsamkonsortiet, tillsammans med Kungliga Biblioteket, förhandlat fram avtal med ett antal stora förlag. Avtalen innefattar både prenumeration för läsning och publicering med öppen tillgång. Sveriges arbete med dessa så kallade ”transformativa avtal” är exempel på en modell som cOAlition S förespråkar.

Bibsam har för närvarande transformativa avtal med följande förlag:

  • Cambridge University Press
  • De Gruyter
  • Institute of Physics (IOP)
  • Royal Society of Chemistry (RSC)
  • Oxford University Press (OUP)
  • Springer Compact
  • Taylor & Francis

På Kungliga bibliotekets webbplats finns en lista över alla Bibsamkonsortiets avtal som innehåller villkor för öppen tillgång, dvs. rabatt på publiceringsavgifter och/eller licensavgifter.

Lista över Bibsamkonsortiets avtal som omfattar öppen tillgång

Vad är Plan S?

Plan S är ett initiativ för publicering med öppen tillgång, som lanserades i september 2018. Planen stöds av cOAlition S, en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer. Plan S kräver att alla vetenskapliga publikationer, som gäller resultat från forskning som finansierats av nationella, regionala och internationella forskningsfinansiärer, ska publiceras öppet tillgängliga från dag ett.

Mer information