I dag finns en stor brist på kunskap om medicinska och psykologiska behandlingsmetoder som kan förebygga sexuella övergrepp mot barn. Det visar en rapport som Forte under 2015 tog fram på uppdrag av regeringen, och som nu har sammanfattats i en svensk version.

I dag uppger 8 % av män och 20 % av kvinnor att de utsatts för sexuella övergrepp innan 18 års ålder. Det är ett betydande globalt problem med konsekvenser för barnen, deras familjer och för samhället i stort. För barn som blivit utsatta kan konsekvenserna vara allvarliga. Bland annat löper de större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och självskadebeteende.

En viktig förutsättning för att kunna skydda barn mot sexuella övergrepp är kunskapen om vilka behandlingsinsatser som kan förebygga att de sker. År 2015 fick Forte i uppdrag av regeringen att göra en kunskapsöversikt kring behandling för personer som begått, eller riskerar att begå, sexuella övergrepp mot barn.

Rapporten, som sammanställdes av professor Niklas Långström, har utgått från frågor som: ”Vilken förebyggande effekt har behandlingsinsatser för personer som begått, eller riskerar att begå, sexuella övergrepp mot barn?”, ”Hur tillförlitliga är bedömningsmetoder för att förutsäga risk att begå sexuella övergrepp mot barn?” och ”Vilka vetenskapliga kunskapsluckor finns inom området och vilka initiativ behövs för att fylla dessa?”.

En viktig slutsats är att det idag finns en stor brist på vetenskapligt grundad kunskap om nytta och risker med medicinska och psykologiska behandlingsmetoder. Mer forskning behövs till exempel om utvärdering av bedömningsinstrument i ett svenskt sammanhang, orsaksfak­torer för att kunna förbättra beslutsstödens precision och användbarhet för förebyggande insatser.

Nu finns rapporten också tillgänglig i en svensk, sammanfattad version. Ladda ner den svenska sammanfattningen, eller den fullständiga rapporten på engelska här.