Hur kan fattiga länder göra för att hantera förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, och minst en ung forskare. I de flesta projekten är det huvudsökanden som är en ung forskare.

– Forskningen har en tydlig roll i hållbarhetsagendan. Att ta fram kunskap är viktigt för att hitta lösningar och för att politiker ska kunna ta väl underbyggda beslut. Den här forskningen blir särskilt intressant eftersom det ingår forskare från just de länder som drabbas mest av klimatförändringarna, och som har störst utmaningar med hållbarhet. Med den kunskapen och ingångarna kan forskargrupperna ställa rätt frågor, och jag tror att chansen blir större att forskningen gör skillnad på riktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas forskningssamarbete.

Bland forskningen som nu fått bidrag finns flera som handlar om ökad matsäkerhet genom smarta och hållbara jordbruksmetoder, hur man kan genomföra fiskereformer på ett sätt som respekterar yrkesfiskarnas mänskliga rättigheter, men också ett projekt som ska utforska hur forumteater kan användas för att förstå vad som sker i relationer när klimatet förändras. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Fortes och Formas forskningsanslag.

Beviljade projekt

 • Identifiera, utforska och bevara mångfald av nyttoinsekter för hållbar tomatodling – Miriam Frida Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 580 053 kronor
 • Klimatsmarta jordbruksmetoder för hållbarhet och resiliens på jordar med grovtextur Libere Nkurunziza, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 469 796 kronor
 • Småskalig avloppsrening i Bolivia: Hållbara reningstekniker och deltagardriven planering Sahar Dalahmeh, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 047 051 kronor
 • Forumteater för förståelse av relationella processer för klimatanpassning i Kenya och Moçambique Maria Mancilla Garcia, Stockholms universitet, 5 483 982 kronor
 • Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: resiliens och landskapsinvesteringar Kristina Marquardt, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 638 308 kronor
 • Hälsoeffekter av exponering för bekämpningsmedel i relation till klimatförändringar bland befolkningar i låg- och medelinkomstländer Christian Lindh, Lunds universitet, 5 586 232 kronor
 • Mot hållbar majsproduktion i östra Afrika: resilienta odlingssystem i ett förändrat klimat Mattias Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 509 627 kronor
 • El Niños påverkan på vatten-livsmedel-energi systemet i Sydasien Claudia Teutschbein, Uppsala universitet, 2 664 839 kronor
 • Att navigera på det småskaliga fiskets komplexa hav: En förening av agent-baserad modellering och deltagande empirisk observation Emilie Lindkvist, Stockholms universitet, 5 629 230 kronor
 • Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: genus, resurshantering och konfliktlösning Andrea Nightingale, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 530 kronor
 • Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning: Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons Harry Fischer, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 060 kronor
 • Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning Erik Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 489 890 kronor
 • Karakterisering av miljöförorening i Bangladesh genom nya masspektrometrimetoder som möjliggör analys av ett stort antal föroreningar Oskar Karlsson, Stockholms universitet, 5 640 000 kronor
 • Hållbarhet för fisk och fiskare? Mänskliga rättigheter för burmesiska migrerande fiskare i EU-initierade hållbara fiskereformer i Thailand Sebastian Linke, Göteborgs universitet, 3 695 923 kronor
 • Kapacitetsuppbyggnad för ökad mångfald och utveckling av vattenbruket: Ökad livsmedelssäkerhet genom förbättrad produktivitet och motståndskraft inför globala förändringar Alyssa Joyce, Göteborgs universitet, 5 567 455 kronor

Mer information

Läs mer om beslutet på Vetenskapsrådets webbplats. Vid frågor, kontakta någon av nedanstående:

Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning, Vetenskapsrådet, 072-979 7771, dan.wilhelmsson@vr.se

Nils Ohlanders, forskningssekreterare, Sida, 08-698 40 13, nils.ohlanders@sida.se

Susanne Johansson, forskningssekreterare, Formas, 08-775 40 20, susanne.johansson@formas.se

Tove Hammarberg, strateg Internationellt samarbete, Forte, 08-775 40 87, tove.hammarberg@forte.se