Forte har meddelat beslut för vilka projektskisser i den årliga öppna utlysningen 2018 som accepteras till steg 2 av ansökningsprocessen. Du vars projektskiss blivit accepterad har nu möjlighet att skicka in en fullständig ansökan till Forte.

I steg 1 av Fortes årliga öppna utlysning 2018 inkom 1 093 projektskisser gällande bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag. Av dem har nu 269 accepterats till steg 2.

Beslut gällande din projektskiss har skickats ut via epost samt finns publicerat i Prisma. Då Forte får in ett stort antal skisser i den årliga öppna utlysningen har vi inte möjlighet att ge motivering till besluten i steg 1. För de ansökningar som skickas in i steg 2 ges alltid ett yttrande i samband med beslut.

För information och instruktioner kring ansökan, besök utlysningssidan för respektive bidragsform:

Du som skickat in en ansökan om postdokbidrag och gått vidare till steg 2 kommer att få en separat bekräftelse via epost. Du hittar även information om din ansökan i Prisma.