428 miljoner kronor, 23 forskningsprogram och fem strategiska forskningsområden. Under hösten har ansökningarna i Fortes utlysning för Programbidrag 2016 bedömts av fem internationella expertpaneler. I dag tog Fortes styrelse beslut om finansiering.

För långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling

Ett viktigt mål för Forte är att bidra till starka forskningsmiljöer inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Utlysningen av Programbidrag 2016 är en strategisk satsning som ska stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Nu har Fortes styrelse fattat beslut om programbidrag (3+3 år) inom följande områden:

  • Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar,
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS),
  • Jämlika levnadsvillkor,
  • Migration och integration, samt
  • Åldrande, befolkning och hälsa
Peter Allebeck

– Forte har genom åren på olika sätt verkat för uppbyggnad av starka och långsiktigt hållbara forskningsmiljöer, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare på Forte. Med denna satsning på sexåriga programbidrag får ett antal grupper möjlighet att fortsätta bygga upp forskningsmiljöer inom områden som Forte prioriterat, och som svarar mot viktiga samhällsutmaningar. Vi är övertygade om att de program som fått bidrag kommer att ge värdefullt bidrag till kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling inom dessa områden.

Hög kvalitet bland ansökningarna

I utlysningen betonades att Forte arbetar för att öka relevansen och nyttiggörandet av forskning. Därför skulle programmen planeras i samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, brukare och andra aktörer – ett krav som de inkomna ansökningarna i hög grad uppfyllde.

Inger Jonsson

– Utlysningen och beredningsarbetet visar att Sverige har glädjande många starka grupper som verkar inom dessa områden. Expertpanelerna har uttryckt sig mycket positivt om den vetenskapliga kvalitet som visats i ansökningarna, säger Inger Jonsson, forskningssekreterare på Forte och ansvarig för utlysningen av Programbidrag 2016

Inkomna och beviljade ansökningar per område

Totalt bedömdes 103 ansökningar av fem beredningsgrupper med internationella experter och svenska samhällsrepresentanter. Av dessa blev 23 beviljade programbidrag, vilket innebär en beviljandegrad på 22 procent för hela utlysningen.

Inom området ”Åldrande, befolkning och hälsa” kunde sex programbidrag beviljas om 3 mkr per år. Den utökade satsningen gjordes med bakgrund av att Forte har ett särskilt anslag för forskning inom äldreområdet. En utökad satsning blev möjlig också inom området ”Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar”, med sex beviljade programbidrag om 3 mkr per år.

Inom områdena ”Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)” och ”Migration och integration” beviljades fyra ansökningar vardera. Inom området ”Jämlika levnadsvillkor” beviljades tre ansökningar.

Bidrag till forskare vid 10 organisationer

Sammantaget inkom ansökningar från 21 olika lärosäten och forskningsinstitutioner, varav 10 beviljades minst ett programbidrag. Flest beviljade programbidrag fick forskare vid Karolinska Institutet (6 st), Stockholms universitet (6 st), Göteborgs universitet (3 st) och Umeå universitet (2 st).

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.