Andelen äldre i Sverige ökar. Detta innebär utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Forte har i dag beslutat att dela ut 38 miljoner kronor till forskning som ska bidra med ny kunskap kring åldrande och hälsa. Av totalt 101 ansökningar finansieras sju forskningsprojekt och tre postdoktjänster.

I februari stängde utlysningen Forskning om åldrande och hälsa 2019 som efterfrågade forskning som kan bidra till att främja äldres aktiva och hälsosamma åldrande, forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre samt forskning om vård för äldre med sammansatta behov.

Forte har ett särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning inom åldrande och hälsa, och forskningen ska ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv.

Porträttoto på Sofie Wallerström, forskningssekreterare
Sofie Wallerström

– En åldrande befolkning ställer krav på vården, omsorgen och välfärden i stort. Men att vi blir allt äldre är inte bara en utmaning på samhällsnivå. Att få vara frisk och kunna fortsätta vara aktiv är centralt ur ett individuellt perspektiv. Därför är forskning om åldrande och hälsa viktigt, säger Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte.

Liksom i tidigare utlysning om åldrande och hälsa betonades att forskningen ska planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis företrädare för äldre människor, anhöriga, profession och beslutsfattare. Förhoppningen är att det ökar chansen att implementera forskningsresultaten i organisationer och verksamheter.

Sju projekt och tre postdok finansieras

Av totalt 101 bedömda ansökningar inom utlysningen beviljas sju projektansökningar och tre postdokansökningar medel. Sammantaget tilldelas de 32 miljoner kronor i projektbidrag och 6 miljoner kronor i postdokbidrag.

Finansierade forskningsprojekt

  • God auditiv ekologi för aktivt och hälsosamt åldrande (Linköpings universitet)
  • Mental hälsa i hög ålder: betydelsen av ogynnsamma sociala omständigheter ur ett livsloppsperspektiv för olika födelsekohorter (Karolinska Institutet)
  • RELOC-AGE: Vilken betydelse har val av boende och flyttningar för aktivt åldrande? (Lunds universitet)
  • Bli äldre, arbeta längre: arbetsförhållandenas roll (Stockholms universitet)
  • Simul-Age: Simuleringsmodeller som möjliggör långsiktig planering och kostnads-nyttoanalyser med hänsyn till behovet av bostadsanpassningar för en befolkning som åldras hemma (Lunds universitet)
  • Specialiserad omsorg för äldre med missbruk och komplexa behov – lovande praktiker eller institutionaliserad ålderism? (Lunds universitet)
  • Starkare 60+: Individanpassad implementering av FINGER multimodala livsstilsmodellen för hjärnans hälsosamma åldrande (Karolinska Institutet)

Finansierade postdoktjänster

  • Tills behoven skiljer oss åt – Att identifiera stödjande strategier inom behovsbedömningssamtal med par med olika omsorgsbehov (Uppsala universitet)
  • Arbetsförhållandens betydelse för inträde och tid i den fjärde åldern – ett nationellt register-baserat projekt (Stockholms universitet)
  • ADHD och åldersrelaterade sjukdomar: Klarläggning av kopplingar, underliggande mekanismer och riskfaktorer (Karolinska Institutet)

En mer detaljerad lista över de finansierade projekten, inklusive projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.